| | | |   
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

05.03.2013
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
 

- Πρόγραμμα Εξυγίανσης

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ με θέμα: Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013. (την αποστέλλουμε ξανά διότι προστέθηκε στο προηγούμενο ενημερωτικό αφότου αυτό έφτασε σε ορισμένους παραλήπτες)


- Κινητικότητα υπαλλήλων

Προστέθηκαν νέες ερωτήσεις- απαντήσεις από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με το θέμα της κινητικότητας υπαλλήλων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό άρθρο.


- Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α' 185), το οποίο ήδη ισχύει από 17-11-2012 (Εγκύκλιος 35/24-12-12), τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία μελετών, ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, επί τον δείκτη (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την εγκ. 10/Δ15γ/οικ/3676/04.03.2013 Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων η τιμή του (τκ), η οποία προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 του παραπάνω Κανονισμού, για την χρονική περίοδο, από 21-3-2013 έως 20-3-2014 είναι: (τκ) = 1.259

Με βάση τα ανωτέρω, αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων, ανά τάξη και κατηγορία και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι προκηρύξεις δηλαδή, που εγκρίνονται για δημοσίευση, μετά τις 20-3-2013, για τον προσδιορισμό της καλούμενης τάξης κάθε πτυχίου, λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω αναπροσαρμογή των ορίων ισχύος των μελετητικών πτυχίων. Δείτε εδώ το σχετικό πίνακα ορίων μελετών.


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- Δημοτικές Επιχειρήσεις . Αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α
Αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α., λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις αυτού, για όσα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης και λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους.

Δείτε την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη νέα ενότητα της βάσης των επιχειρήσεων ΟΤΑ www.npid.gr :
Σημαντική νομολογία» 
Έτος 2013

 

- Προμήθεια καυσίμων
Η μη αναφορά στη δημοσιευθείσα στον εθνικό τύπο και στην Ε.Ε.Ε.Ε. περίληψη της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού, των επιμέρους προϋπολογισμών των προς προμήθεια ειδών δεν συνιστά πλημμέλεια ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ελεγχόμενης προμήθειας ανερχόταν με βάση την διακήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού στο ποσό των 395.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ανά εξάμηνο, ενώ με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί απευθείας ανάθεσης, στην οποία δεν αναγράφονταν οι προς προμήθεια ποσότητες, ανέρχεται στο ποσό των 335.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Η τροποποίηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ελεγχόμενης προμήθειας δεν ήταν ουσιώδης, δεδομένου ότι αφενός συνίσταται όχι σε προσαύξηση αυτού αλλά σε μείωση, ενόψει του ότι η προμήθεια αφορούσε πλέον την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για διάστημα μικρότερο του εξαμήνου, και αφετέρου η εν λόγω τροποποίηση, αν δημοσιευόταν κατά το στάδιο του προηγηθέντος επαναληπτικού διαγωνισμού, δεν θα μετέβαλλε, ενόψει της προεκτεθείσας ιδιομορφίας της αγοράς στον χώρο των καυσίμων, τον κύκλο των υποψηφίων στη διαγωνιστική διαδικασία προμηθευτών. (Ελ.Συν.Τμ.6 Απόφαση 3699/2012)

 

- Προμήθειες. Απευθείας ανάθεση προμήθειας για κατεπείγουσα ανάγκη
Δαπάνη επισκευής προωθητικού συγκροτήματος σε αντλιοστάσιο. Η προμήθεια κάθε είδους αγαθών από τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού διενεργείται κατά κανόνα κατόπιν δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Κατ' εξαίρεση, όμως, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης (απευθείας ανάθεση), και μάλιστα ανεξαρτήτως του ποσού στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και μη απορρέοντα από δική της ευθύνη. Αρμόδιο δε όργανο για να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγοντος είναι η οικονομική επιτροπή, η σχετική απόφαση της οποίας πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία, ενώ στις περιπτώσεις που η αναβολή λήψης απόφασης απειλεί άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, νομίμως λαμβάνει τη σχετική απόφαση ο ίδιος ο Δήμαρχος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Στοιχειοθετείται η συνδρομή κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης, που συνίσταται στην αποτροπή του κινδύνου διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής και μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ανάγκες σε νερό είναι αυξημένες. Η δε βλάβη του προωθητικού συγκροτήματος του αντλιοστασίου, η οποίαπιθανώς προκλήθηκε από υπέρταση του δικτύου της ΔΕΗ, δεν δύναται να αποδοθεί σε αμέλεια των οργάνων του Δήμου. Εξάλλου, η επιλογή της προσφυγής, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για λόγους κατεπείγοντος, κατ' απόκλιση από το γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, είναι επιτρεπτή ανεξαρτήτως του ποσού της συμβάσεως και ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση νομίμως ο Δήμαρχος, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, ανέθεσε απευθείας την εν λόγω προμήθεια, παρά το γεγονός ότι υπερβαίνει το τιθέμενο εκ του νόμου όριο των 15.000 ευρώ. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 241/2012)- Τροποποίηση της συχνότητας υποβολής των Α.Π.Δ. ΙΚΑ - Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013

Σύμφωνα με την εγκ.14/Ε40/144/04.03.2013 του ΙΚΑ από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπομένου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site) του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

Περί των Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και των κυρώσεων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ίδια εγκύκλιο για τις κοινές επιχειρήσεις.

Οι αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται στις μονάδες του Ιδρύματος.

Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. (http: www.ika.gr ).

Ειδικά για την Α.Π.Δ. μηνός 1/2013 η περίοδος υποβολής ορίζεται ως εξής: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 από 08/03/2013 έως 01/04/2013.


ΝΟΜΟΙ

Ν. 4127/13 (ΦΕΚ 50/28.02.2013 τεύχος Α')
Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Ν. 4128/13 (ΦΕΚ 51/28.02.2013 τεύχος Α')
Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις.

Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α')
Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ- ΕΓΓΡΑΦΑ

ΥΠ.ΕΣ. 8062/25.02.2013
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013.

ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/359/16504/22.08.2012
Εφαρμογή διατάξεων πειθαρχικού δικαίου του ν.3528/2007 όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4057/12 κατά την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.


ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΥΑ 455/22800/21.02.2013 (ΦΕΚ 473/28.02.2013 τεύχος Β')
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριών Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε..

ΚΥΑ 279/23460/22.02.2013 (ΦΕΚ 414/22.02.2013 τεύχος Β')
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 5072/6/25.02.2013 (ΦΕΚ 449/25.02.2013 τεύχος Β')
Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.


ΙΚΑ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΙΚΑ εγκ.13/ Α20/251/38/01.03.2013
Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 28.02.2013
Ψηφιοποίη​ση Εγγράφων και Ηλεκτρονικ​ό Αρχείο.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ11α/οικ.9236/01.03.2013
Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/03 καθώς και περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών.

 

 

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα των συνδρομητών του Newsletter, αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση info@dimosnet.gr με την ένδειξη «Διαγραφή».

ΔήμοςΝΕΤ Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ & επιχειρήσεων ΟΤΑ.
Υψηλάντου 58, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 57001 τηλ.: -2310-486263 φαξ: 2310-466914

www.dimosnet.gr , info@dimosnet.gr
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions